abrir-uma-empresa-de-hotelaria

Zašto je važno napraviti poslovni plan?

Poslovni plan je rezime ili biografija kompanije ili organizacije. On opisuje poslovne ciljeve, iskustvo, planove, sposobnosti. Dobro napisan poslovni plan u potpunosti prikazuje svrhu, ciljeve, tržište, strukturu menadžmenta, iskustvo i finansijsko zdravlje biznisa.

Osnovna svrha poslovnog plana je da identifikuje i obezbedi finansijsko investiranje za biznis, tražeći direktne investitore, preduzetnički kapital, donatorsku pomoć, komercijalne ili privatne kredite, aranžmane zajedničkih resursa. Traženje investicija može se sprovoditi u bilo kojem periodu razvoja životnog ciklusa biznisa – na početku kao plan za početak, u toku faze ekspanzije ili u toku promene poslovnih ciljeva ili fokusa. Menjanjem i razvojem biznisa menjaće se i poslovni plan, a planovi iz prošlosti mogu poslužiti kao zapis o rastu organizacije. Sposobnost da razvijete sveobuhvatan, kompletan i profesionalan poslovni plan oslikava i vašu sposobnost da vodite i realizujete posao.

Saveti za pripremu poslovnog plana su:

 • Vreme – budite spremni da potrošite puno vremena radeći na poslovnom planu, jer će zahtevati značajnu količinu istraživanja, diskusije sa kolegama ili partnerima, revidiranja, pregledanja, čitanja i ispravljanja te se nemojte obeshrabriti, već shvatite da je najvažniji cilj da počnete prenositi ideje na papir što će rezultovati da poslovni plan i biznis dobiju oblik
 • Dužina – nema zlatnog pravila za dužinu, ne treba previše da razmišljate o broju stranica jer je bitno da poslovni plan sadrži sve potrebne informacije ali u što manje stranica, ako je to moguće, budite koncizni i kompletni
 • Sredstva za pripremu poslovnog plana – softver za razvijanje, konsultantska pomoć, tabelarni obrasci, prezentacije, ali ništa ne može zameniti istraživanje
 • Sredstva za istraživanje – privredni izveštaji, formalno i neformalno istraživanje, generalni ekonomski podaci, vodiči poslovnog planiranja i istraživanja, životno iskustvo, budite spremni da razgovarate sa mnogo ljudi i puno čitatetokom istraživanja
 • Stil pisanja – poslovni plan koristi aktivan jezik koji je ubedljiv, direktan i uzbudljiv, ispričaće priču o vašem biznisu, ideji i viziji, privući će pažnju čitaoca da bi postao oduševljen kao i vi.

Biznis plan pomaže preduzetniku da unapred sagleda neizvesnost budućih događaja i smanji rizik greške. Neophodnost izrade biznis plana je u tome da se pre otpočinjanja realizacije određene ideje oceni opravdanost njene realizacije i na taj način bitno smanji rizik ulaganja.

Biznis može biti u jednoj od sledećih faza:

 • potpuno nov biznis(start up)
 • širenje postojećeg biznisa
 • preuzimanje drugog biznisa
 • udruživanje/saradnja sa drugim biznisom
 • u tranziciji od donatorskog  finansiranja ka samofinansiranju
 • u tranziciji od neprofitnog ka profitnom preduzeću.

Postoji veliki broj korisnika biznis plana:

 • preduzeće – sagledava viziju, strategiju, postavlja ciljeve
 • banke i ostale finansijske organizacije – procenjuju koliko smo sposobni da započnemo i vodimo posao
 • menadžment tim – prati realizaciju, kontrolu, razume buduće akcije kompanije
 • zaposleni – da bi razumeli šta se od njih očekuje
 • strateški partneri – da bi procenili da li se naše ideje poklapaju sa njihovim planovima i misijom.

Poslovni plan mora biti lako razumljiv i čitljiv, orjentisan ka tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu preduzetnika, da sadrži procenu uticaja konkurencije i ima uverljivu i realnu razvojnu viziju.

Osnovni plan se sastoji od:

 • uvodnih informacija – naslovna strana, sumarni sažetak, sadržaj
 • opisa posla – opis proizvoda ili usluge, analiza tržišta i marketinška strategija, menadžment, operativne procedure, vremenski raspored, pravni zahtevi
 • finansijskih podataka – finansijski zahtevi, operativni profit i gubitak, izjava o protoku gotovine, završni računi, analiza prelomne tačke.

Neka prvi utisak bude jak i uveri čitaoca da vaša ideja ima sve prilike za uspeh. Važno je da biznis plan prikazuje istinite informacije, koje se mogu lako proveriti. Ne žurite sa pisanjem, jer je to važan dokument. Napišite dobar sažetak, ne duži od jedne stranice. Ukoliko tražite novac, budite precizni koliko novca tražite i za šta, kada ćete vratiti i pod kojim uslovima. Ne zaboravite da  u  zaključku  navedete da  verujete u  uspeh  poslovnog  poduhvata. Navedite i da je dokument tajna i da se ne koristi bez vašeg odobrenja. Ukoliko ga šaljete poštom, uključite i propratno pismo. „Razmišljajte kao čovek od akcije, delujte kao čovek od misli“, reče Henry Bergson i od srca ga poslušajte!

Izvor: YouthNow magazin

Comments are closed.